weather
Thời Tiết Hội An
Nhiệt Độ: 28°C
Hiện tại: mưa nhẹ

Lịch Cúp Điện tại Duy Xuyên

STTĐiện LựcTên TrạmLịch Cúp TừGiờ Cấp ĐiệnLý do
0 ĐL Duy Xuyên May Phong Sơn - Mã Trạm: DH23IX12 05:00 04/06/2023 12:00 04/06/2023 - Công ty TNHH tư vấn và kỹ thuật xây lắp Quảng Nam đăng ký công tác thay MBA may Phong Sơn XT 476 E158 (tài sản khách hàng CBM không đạt)
1 ĐL Duy Xuyên Nam Phước 7ODA. - Mã Trạm: DC23DA04 05:00 05/06/2023 11:00 05/06/2023 - Điện lực Duy Xuyên công tác SCTX: lắp chụp silicol sứ đứng, nâng cao hệ xà FCO tại Tba nam Phước 7 ODA XT 478 E158
2 ĐL Duy Xuyên Nam Phước 11 - Mã Trạm: DC23DA49 05:00 05/06/2023 11:00 05/06/2023 - Điện lực Duy Xuyên công tác SCTX: lắp chụp silicol sứ đứng, nâng cao hệ xà FCO tại Tba nam Phước 7 ODA XT 478 E158
3 ĐL Duy Xuyên XN Giầy Duy Xuyên - Mã Trạm: DH23DA03 05:00 05/06/2023 11:00 05/06/2023 - Điện lực Duy Xuyên công tác SCTX: lắp chụp silicol sứ đứng, nâng cao hệ xà FCO tại Tba nam Phước 7 ODA XT 478 E158
4 ĐL Duy Xuyên TT Nam Phước. - Mã Trạm: DC23DA01 14:30 05/06/2023 17:30 05/06/2023 - Điện lực Duy Xuyên công tác SCTX: lắp chụp silicol sứ đứng, lắp dòng rò TLV kết hợp CBM MBA TT Nam Phước XT 478 E158
5 ĐL Duy Xuyên Bệnh Viện Bình An - Mã Trạm: DH23DA50 14:30 05/06/2023 17:30 05/06/2023 - Điện lực Duy Xuyên công tác SCTX: lắp chụp silicol sứ đứng, lắp dòng rò TLV kết hợp CBM MBA TT Nam Phước XT 478 E158
6 ĐL Duy Xuyên Cồn Đu Duy Châu - Mã Trạm: DC23DN08 05:00 07/06/2023 11:00 07/06/2023 - Xí nghiệp Sửa chữa – Thí nghiệm thuộc CPSC đăng ký công tác thay dây dẫn hạ thế , đâu nối và sang chuyển công tơ sang trụ mới, thu hồi trụ cũ ĐZ hạ thế TBA Cồn Đu XT 471 T91
7 ĐL Duy Xuyên Bơm Bàu De - Mã Trạm: DH23DQ30 06:00 07/06/2023 09:30 07/06/2023 - Điện lực Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Nam công tác CBM MBA phụ tải TBA Bàu De XT 476 E158
8 ĐL Duy Xuyên Long Hội - Mã Trạm: DH23IT01 08:00 07/06/2023 11:30 07/06/2023 - Điện lực Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Nam công tác CBM MBA phụ tải TBA Long Hội XT 476 E158
9 ĐL Duy Xuyên Duy Vinh 5 - Mã Trạm: DC23DZ14 14:30 07/06/2023 17:30 07/06/2023 - Điện lực Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Nam công tác CBM MBA phụ tải TBA Duy Vinh 5 XT 478 E158
10 ĐL Duy Xuyên Nam Phước 2 - ODA - Mã Trạm: DC23DA32 05:00 08/06/2023 11:00 08/06/2023 - Điện lực Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Nam công tác CBM MBA phụ tải TBA Nam Phước 2 ODA XT 472 E158
11 ĐL Duy Xuyên Bàn Thạch C - Mã Trạm: DC23DZ05 08:00 08/06/2023 11:00 08/06/2023 - Điện lực Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Nam công tác CBM MBA phụ tải TBA Bàn Thạch C XT 478 E158
12 ĐL Duy Xuyên Bàn Thạch - Mã Trạm: DC23DZ02 14:30 08/06/2023 17:30 08/06/2023 - Điện lực Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Nam công tác CBM MBA phụ tải TBA Bàn Thạch XT 478 E158
13 ĐL Duy Xuyên AS Kỳ Lam - Mã Trạm: DC23IT01 03:30 09/06/2023 11:30 09/06/2023 - - Công ty TNHH xây lắp và thương mại Cường Quốc đăng ký công tác Xử lý tồn tại công trình hoàn thiện lưới điện trung thế khu vực Điện lực Duy Xuyên: thay dây tóm sứ, siết lại ty sứ, dựng trụ, sang dây dẫn, hệ thống, lắp chụp đầu cột ĐZ 22 kv XT 476 E158 (nhánh rẻ Kỳ lam) - Điện lực Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Nam công tác CBM MBA phụ tải TBA ánh sáng Kỳ lam, kết hợp công tác SCTX xử lý mất an toàn ĐZ22 kV nhánh rẻ ánh sáng Kỳ lam
14 ĐL Duy Xuyên Bơm Kỳ Lam - Mã Trạm: DC23IT02 03:30 09/06/2023 11:30 09/06/2023 - - Công ty TNHH xây lắp và thương mại Cường Quốc đăng ký công tác Xử lý tồn tại công trình hoàn thiện lưới điện trung thế khu vực Điện lực Duy Xuyên: thay dây tóm sứ, siết lại ty sứ, dựng trụ, sang dây dẫn, hệ thống, lắp chụp đầu cột ĐZ 22 kv XT 476 E158 (nhánh rẻ Kỳ lam) - Điện lực Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Nam công tác CBM MBA phụ tải TBA ánh sáng Kỳ lam, kết hợp công tác SCTX xử lý mất an toàn ĐZ22 kV nhánh rẻ ánh sáng Kỳ lam
15 ĐL Duy Xuyên CS Cầu Kỳ Lam - Mã Trạm: DH23IT22 03:30 09/06/2023 11:30 09/06/2023 - - Công ty TNHH xây lắp và thương mại Cường Quốc đăng ký công tác Xử lý tồn tại công trình hoàn thiện lưới điện trung thế khu vực Điện lực Duy Xuyên: thay dây tóm sứ, siết lại ty sứ, dựng trụ, sang dây dẫn, hệ thống, lắp chụp đầu cột ĐZ 22 kv XT 476 E158 (nhánh rẻ Kỳ lam) - Điện lực Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Nam công tác CBM MBA phụ tải TBA ánh sáng Kỳ lam, kết hợp công tác SCTX xử lý mất an toàn ĐZ22 kV nhánh rẻ ánh sáng Kỳ lam
16 ĐL Duy Xuyên Thu Bồn - Mã Trạm: DC23DP21 08:30 10/06/2023 11:00 10/06/2023 Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Hoàng Phát xử lý tồn tại công trình hoàn thiện lưới điện trung thế khu vực phía Tây ĐL Duy Xuyên: thay dây tóm sứ, siết lại ty sứ, dựng trụ, sang dây dẫn, hệ thống đo đếm và thu hồi trụ không sử dụng trên ĐZ 22 kV XT 473 T91 (sau MC Duy Thu) (Kết hợp công tác mục I.4)
17 ĐL Duy Xuyên Duy An 2 Duy Tân - Mã Trạm: DC23DU03 08:30 10/06/2023 11:00 10/06/2023 Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Hoàng Phát xử lý tồn tại công trình hoàn thiện lưới điện trung thế khu vực phía Tây ĐL Duy Xuyên: thay dây tóm sứ, siết lại ty sứ, dựng trụ, sang dây dẫn, hệ thống đo đếm và thu hồi trụ không sử dụng trên ĐZ 22 kV XT 473 T91 (sau MC Duy Thu) (Kết hợp công tác mục I.4)
18 ĐL Duy Xuyên Duy Thu 4 - Mã Trạm: DC23DW01 08:30 10/06/2023 11:00 10/06/2023 Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Hoàng Phát xử lý tồn tại công trình hoàn thiện lưới điện trung thế khu vực phía Tây ĐL Duy Xuyên: thay dây tóm sứ, siết lại ty sứ, dựng trụ, sang dây dẫn, hệ thống đo đếm và thu hồi trụ không sử dụng trên ĐZ 22 kV XT 473 T91 (sau MC Duy Thu) (Kết hợp công tác mục I.4)
19 ĐL Duy Xuyên Duy Thu 1 ODA - Mã Trạm: DC23DW03 08:30 10/06/2023 11:00 10/06/2023 Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Hoàng Phát xử lý tồn tại công trình hoàn thiện lưới điện trung thế khu vực phía Tây ĐL Duy Xuyên: thay dây tóm sứ, siết lại ty sứ, dựng trụ, sang dây dẫn, hệ thống đo đếm và thu hồi trụ không sử dụng trên ĐZ 22 kV XT 473 T91 (sau MC Duy Thu) (Kết hợp công tác mục I.4)
20 ĐL Duy Xuyên HTX Duy Thu T1 - Mã Trạm: DC23DW04 08:30 10/06/2023 11:00 10/06/2023 Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Hoàng Phát xử lý tồn tại công trình hoàn thiện lưới điện trung thế khu vực phía Tây ĐL Duy Xuyên: thay dây tóm sứ, siết lại ty sứ, dựng trụ, sang dây dẫn, hệ thống đo đếm và thu hồi trụ không sử dụng trên ĐZ 22 kV XT 473 T91 (sau MC Duy Thu) (Kết hợp công tác mục I.4)
21 ĐL Duy Xuyên Duy Thu T3 - Mã Trạm: DC23DW05 08:30 10/06/2023 11:00 10/06/2023 Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Hoàng Phát xử lý tồn tại công trình hoàn thiện lưới điện trung thế khu vực phía Tây ĐL Duy Xuyên: thay dây tóm sứ, siết lại ty sứ, dựng trụ, sang dây dẫn, hệ thống đo đếm và thu hồi trụ không sử dụng trên ĐZ 22 kV XT 473 T91 (sau MC Duy Thu) (Kết hợp công tác mục I.4)
22 ĐL Duy Xuyên HTX Duy Thu T2 - Mã Trạm: DC23DW07 08:30 10/06/2023 11:00 10/06/2023 Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Hoàng Phát xử lý tồn tại công trình hoàn thiện lưới điện trung thế khu vực phía Tây ĐL Duy Xuyên: thay dây tóm sứ, siết lại ty sứ, dựng trụ, sang dây dẫn, hệ thống đo đếm và thu hồi trụ không sử dụng trên ĐZ 22 kV XT 473 T91 (sau MC Duy Thu) (Kết hợp công tác mục I.4)
23 ĐL Duy Xuyên Duy Thu 2 ODA - Mã Trạm: DC23DW08 08:30 10/06/2023 11:00 10/06/2023 Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Hoàng Phát xử lý tồn tại công trình hoàn thiện lưới điện trung thế khu vực phía Tây ĐL Duy Xuyên: thay dây tóm sứ, siết lại ty sứ, dựng trụ, sang dây dẫn, hệ thống đo đếm và thu hồi trụ không sử dụng trên ĐZ 22 kV XT 473 T91 (sau MC Duy Thu) (Kết hợp công tác mục I.4)
24 ĐL Duy Xuyên Dương Đìa Duy Thu - Mã Trạm: DC23DW09 08:30 10/06/2023 11:00 10/06/2023 Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Hoàng Phát xử lý tồn tại công trình hoàn thiện lưới điện trung thế khu vực phía Tây ĐL Duy Xuyên: thay dây tóm sứ, siết lại ty sứ, dựng trụ, sang dây dẫn, hệ thống đo đếm và thu hồi trụ không sử dụng trên ĐZ 22 kV XT 473 T91 (sau MC Duy Thu) (Kết hợp công tác mục I.4)
25 ĐL Duy Xuyên Kho Bom Đức Dục - Mã Trạm: DH23DW06 08:30 10/06/2023 11:00 10/06/2023 Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Hoàng Phát xử lý tồn tại công trình hoàn thiện lưới điện trung thế khu vực phía Tây ĐL Duy Xuyên: thay dây tóm sứ, siết lại ty sứ, dựng trụ, sang dây dẫn, hệ thống đo đếm và thu hồi trụ không sử dụng trên ĐZ 22 kV XT 473 T91 (sau MC Duy Thu) (Kết hợp công tác mục I.4)
26 ĐL Duy Xuyên Chế Biến Đá Duy Thu - Mã Trạm: DH23DW10 08:30 10/06/2023 11:00 10/06/2023 Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Hoàng Phát xử lý tồn tại công trình hoàn thiện lưới điện trung thế khu vực phía Tây ĐL Duy Xuyên: thay dây tóm sứ, siết lại ty sứ, dựng trụ, sang dây dẫn, hệ thống đo đếm và thu hồi trụ không sử dụng trên ĐZ 22 kV XT 473 T91 (sau MC Duy Thu) (Kết hợp công tác mục I.4)
27 ĐL Duy Xuyên Thủy lợi hóa đất màu Duy Thu - Mã Trạm: DH23DW11 08:30 10/06/2023 11:00 10/06/2023 Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Hoàng Phát xử lý tồn tại công trình hoàn thiện lưới điện trung thế khu vực phía Tây ĐL Duy Xuyên: thay dây tóm sứ, siết lại ty sứ, dựng trụ, sang dây dẫn, hệ thống đo đếm và thu hồi trụ không sử dụng trên ĐZ 22 kV XT 473 T91 (sau MC Duy Thu) (Kết hợp công tác mục I.4)

Tìm Theo Khu Vực Khác tại Quảng Nam

Nam Giang

Cập Nhật Thông Tin Lịch Cúp Điện tại Duy Xuyên – Quảng Nam Hôm Nay

Cập Nhật Thông Tin Lịch Cúp Điện tại Duy Xuyên – Quảng Nam Ngày Mai

Cập Nhật Thông Tin Lịch Cúp Điện tại Duy Xuyên – Quảng Nam 7 ngày tới

Lịch Cúp Điện tại Duy Xuyên

Lịch tạm ngừng cấp điện tại Duy Xuyên – Quảng Nam – để Quý khách hàng chủ động trong sinh hoạt và công tác – thông tin được cung cấp và chia sẻ bởi Công Ty Điện Lực Quảng Nam

Thông tin tại: https://cskh.cpc.vn/tra-cuu/lich-tam-ngung-cung-cap-dien/khu-vuc

Tổng hợp: Yêu Hội An

Lưu ý: Yêu Hội An không thuộc tổ chức điện lực nào, thông tin lưu trữ được chúng tôi tổng hợp nguồn chính từ Website điện lực của EVN và mang tính chất tham khảo, giúp cho quý đọc giả tìm kiếm thông tin nhanh chóng hơn.